PaPye Infòmasyon Pou Klyan yo


Nou vle fèw konnen kèk kondisyon ki ka afekte’w an tan ke klyan Immokalee Water & Sewer District nan fòm ke ou te plen lè ou tap fè demand dlo’w la nou te mandew pou you depozit avek pyès identifikasyon. Sa se kondisyon pou tout moun ki vle pran sèvis nan men Immokalee Water & Sewer District (IWSD). Depi lè ou tap plen fòm demand sa yo te fè ou kònen ke ou responsab poutout bil ki fèt swa nan adrès la ou byen sou nimewo kònt sa. Ki sitiye an ba fòm ke ou te siyen a. Si tout fwa ke kay la pap gen moun la dan’l anko fòk ou vini plen you fòm dekoneksyon nan offis la. De fa son pou’w pa jwen bil dlo pou mwa kew pat nan kay la. Si se pa sa wap jwen bil dlo, sewer ou ka rive peye reta sou bilsayo, si gen travay ki fèt nan adres sa tankou chanje, metèa oubyen ranje yon ba gaye ki kizaze, koupe dlo sa mete yon lok nan metè sa tout ab sou responsabilite’w de pi ke travaye sa yo a pwou ve pa IWSD Board. Depozit

# kite $ ap rete la nan kònt ou a men li pap fè interè. Se li

mem ke yap pran pou dènye bil ou a. Si li pa ase wap dwe res la. Ou va pepe’l lè ou jwen dènye bil la. Ou pap ka jwen sèvis nan Oken lot adrès, pa avan ke ou peye res kòb la. Si ou gen lòt sèvis sou non’w nap voye res kob ke ou dwe a sou li. Men si tout fwa ke ou rete res kòb nan men nou wap jwen li nan bwat mel ou nan 3 oubyen 6 semèn. Nan adres ki nan fòm de koneksyon la.

Si wap retounen nan adres sa li ta pi bon pou’ou si’w mete sèvis sa nan vakans pito. Vakans vle di ou fèmen’l men li pa kou pe. Pou’w fè sa li ab kou te ou selman $35 ke wap peye avan ke’w pati.


Lè pou’w re ouvèl ou ka fè sa an pèson ou byen ou karele yon jou avan ke wap bezoinl ou byen pa la pòs cink jou alavans.

Si ou gen ke ou ta remen poze ou ta remen poze ou ka rele nan 658-3630.


Siyen Non ou: Date:


Nimewo Akawont #: Sèvis Adrèsla:


Kostomè siyati:


Siyati Reprezantan dlo: