IWSD Now Offers On-Line Bill Pay

January 14, 2015
For those customers who would prefer the flexibility of using online bill pay, that option is now available. For more information, contact our office on how to set up your account.
Please go to the Online Bill Pay page, and then click on the link to set up your account. Once you have successfully set up your account, you can review and pay your bills at your convenience.
------------------------------------------
Para aquellos clientes que prefieren la flexibilidad del uso de pago de facturas en línea, esta opción está disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestra oficina sobre cómo configurar su cuenta.
Por favor vaya a la página de pago de facturas en línea y luego haga clic en el enlace para configurar tu cuenta. Una vez que ha configurado correctamente su cuenta, usted puede revisar y pagar sus facturas a su conveniencia.
---------------------------------
Pou sa kliyan ki ta prefere bay fleksibilite itilize ki peye bil online, sa chwa a koulye a disponib. Pou plis enfòmasyon, kontakte Biwo nou sou kouman pou mete sou pye nan kont anbank ou.
Souple ale nan paj Online Bill peye, Et puis klike sou lyen an pou mete sou pye nan kont anbank ou. Yon fwa ke, nou te anpil siksè pwepare kont anbank ou, ou ka revize epi peye dèt ou nan pratik ou.